Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozsah služeb při obstarávání správy domu a jeho společných částí 

1)       Obstarání správy a služeb spojených s užíváním jednotek a údržbou společných částí domu:

a)       odstranění havárií - nejnutnější zásahy nejpozději do 1 hodiny od nahlášení havárie členem společenství, do tří pracovních dnů ode dne nahlášení havárie, navrhnout výboru společenství další postup k úplnému odstranění zjištěné závady

b)        běžné opravy a udržování – v časovém limitu nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, podle harmonogramu odsouhlaseného výborem společenství

c)       velké opravy a rekonstrukce – podle harmonogramu odsouhlaseného společenstvím

d)       předepsané kontroly, zkoušky, revize technických zařízení a odstranění závad zjištěných těmito kontrolami, zkouškami a revizemi - v termínech uvedených v revizní zprávě

e)       vedení a archivace technické dokumentace (projektová dokumentace, revizní zprávy, pasporty domu a bytů apod.)

f)        běžné opravy a udržování zajistí správce na základě písemné objednávky předsedy, nebo místopředsedy, výboru společenství.

g)       nutný zásah pro odstranění havárie zajistí správce na základě požadavku kteréhokoliv člena společenství

h)       zajišťovat dodávky a rozúčtování služeb se řídit obecně závaznými, platnými předpisy, zejména:

-       zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

-       zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií,

-       prováděcími vyhláškami ke dvěma výše uvedeným zákonům (zejména vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii, na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

i)         poskytování jiných služeb jen na základě rozhodnutí výboru SVJ domu

j)        vedení účtu společenství se zvláštním zřetelem na vyúčtování a rozúčtování nákladů na služby mezi vlastníky jednotek

k)       v rozsahu své činnosti uvedené v odstavci 1. tohoto článku je správce oprávněn k veškerým jednáním a uzavírání příslušných smluv, včetně výkonu práv a povinností z nich vyplývajících

l)         správce je povinen při své činnosti postupovat se zájmy SVJ v souladu s platnými právními předpisy, normami, plně odpovídá za škodu, kterou svou činností způsobil

m)     není-li poskytování určitého druhu služeb vlastníkům jednotek upraveno závazným předpisem, dohodou apod., bude správce obstarávat poskytování takovýchto služeb vlastníkům jednotek způsobem a rozsahem shodným, jako je poskytuje podle občanského zákoníku nájemcům bytů a nebytových prostorů v domě, pokud nedojde k jiné dohodě či rozhodnutí SVJ

n)       při převodu vlastnictví k bytové jednotce informovat předsedu nebo místopředsedu výboru SVJ o změně vlastníka nejpozději do 30 dnů od doručení smlouvy s vyznačením vkladu vlastnického práva Katastrálním úřadem.

2)       Zajišťování provádění revizí zařízení domu, které revizím podléhají na základě ustanovení příslušného zákona, vyhlášky nebo ČSN

3)       Vedení účetnictví společenství dle zákona o účetnictví včetně plnění povinností společenství vůči správci daně

a)       vést účetnictví společenství v souladu s platnými právními předpisy

b)       provádět roční účetní závěrku společenství

c)       na základě výsledku hospodaření provádět roční daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob, v případě, že takováto povinnost nastane

d)       společně s účetní uzávěrkou seznamovat společenství s nutnou úhradou daně

e)       na úseku plateb za opravy je správce povinen provádět kontrolu správnosti a úplnosti faktur a tyto předávat výboru společenství k proplacení

f)        vést přehlednou evidenci dokladů o příjmech a výdajích spojených se správou domu, zvlášť na úseku oprav a udržování, zvlášť na úseku služeb poskytovaných s užíváním jednotek a na požádání kteréhokoli člena společenství, v předem dohodnutém termínu, umožnit nahlédnutí do účetních knih a dokladů,

g)       nejméně jednou ročně, nejpozději ke konci prvního čtvrtletí následujícího roku, na schůzi společenství písemně předložit zprávu:

-          o své činnosti

-          o finančním hospodaření

-          o stavu společných částí domu

-         návrh oprav, rekonstrukcí a modernizace domu plánované výdaje na jejich realizaci včetně rezervy na plánované výdaje na další kalendářní rok

h)       informace k významným skutečnostem, které se týkají společných částí domu nebo jeho činností

i)         písemné materiály je povinen předat předsedovi nebo místopředsedovi výboru společenství nejpozději 15 (patnáct) dnů před konáním schůze společenství

j)        při zařizování záležitosti postupovat s náležitou odbornou péčí a oznámit výboru společenství veškeré okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu pokynů

k)       oznamovat výboru společenství ty vlastníky, kteří jsou víc jak dva měsíce v prodlení s platbami záloh, nebo kteří provádí platby opožděně

l)         končí-li svou činnost, předložit výboru společenství zprávu o své činnosti a předá úplnou dokumentaci, zejména stavební, projektovou, technickou dokumentaci a veškeré revizní zprávy.

4)       Zajišťování provádění právních úkonů jménem společenství, na jeho účet, výhradně na základě plné moci.

5)       Obstarávání výkonu práv a povinností vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně ve vztahu ke společným částem domu (revize, kontroly apod.)

6)        Zabezpečení dodávek a rozúčtování služeb spojených s užíváním jednotek

7)       Kromě výše uvedených oprávnění provádí správce jménem společenství na jeho účet další činnosti, ke kterým byl zmocněn usnesením ze shromáždění vlastníků jednotek.

8)       Pokud z této smlouvy nevyplývá nic jiného, může správce, ke splnění závazků 

vyplývajících z této smlouvy, použít jiné osoby. Učiní-li tak, odpovídá za to, že to budou

odborně způsobilé osoby pro danou činnost.

         V Mikulově dne 19. března 2008


                                        Za společenství                                                                   Za správce

                                            Jan Jelínek                                                                  Václav Gembický

                                                  v. r.                                                                                v. r                           

                                            Marek Žofka

                                                   v. r.

                                    JUDr. Josef Havlíček         

                                                   v. r.