Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požární řáD
 
Společenství pro dům č. p. 1304, 1305, 1306, v Mikulově, ul. Větrná 4, 5, 6, se sídlem Větrná 1304/4, 692 01 Mikulov
 
Čl. 1.
Úvodní ustanovení
 
Odpovědnost za požární ochranu je zakotvena v zákoně ČNR č.133/85 Sb. v platném znění a vyhlášky MV č. 246/01 Sb. o požární prevenci.
Tento požární řád upravuje režim ve Společenství pro dům č. p. 1304, 1305, 1306, v Mikulově.
 
Čl. 2.
Každý vlastník bytu je povinen
 
1)       Seznámit se s Požárním řádem a dalšími protipožárními předpisy stanovenými pro objekt, ve kterém bydlí, znát účel a rozmístění jednotlivých protipožárních zařízení a hlavních uzávěrů všech druhů energií.
2)       Udržovat v řádném stavu elektrické a plynové zařízení. Nepřetěžovat elektrickou instalaci zapojováním neúměrného počtu spotřebičů. Neprovádět neodborné opravy spotřebičů a elektrické instalace, nezřizovat provizorní vedení. Z dosahu spotřebičů energie odstranit hořlavé látky, zejména jsou-li spotřebiče v činnosti.
3)       Při instalaci a používání spotřebičů energie řídit se pokyny výrobce. Neponechávat zapnuté spotřebiče bez dozoru, není-li to výslovně povoleno výrobcem. Spotřebiče energie je zakázáno používat ve společných prostorách, která nejsou součástí domu.
4)       Udržovat vždy volné a nezastavěné hydranty a zajistit volný přístup k přenosným hasicím přístrojům.
5)       Nezastavovat únikové cesty (vchody, schodiště, schodišťové podesty, průchody, evakuační balkóny apod.) předměty, které zužují únikovou cestu, nebo znemožňují únik např. uložení skříní, botníků, odstavení kočárků apod. Zásadně na únikových cestách nesmí být uskladněn hořlavý materiál.
6)       Nezneužívat a nepoškozovat protipožární zařízení a věcné prostředky PO, např. hasicí přístroje, požární hydranty.
7)       Hořlavé kapaliny dle označení výrobce uskladňovat v bytě vždy na bezpečném místě pouze v nezbytně nutném množství, avšak max. 10 litrů hořlavých kapalin v jedné bytové jednotce.
8)       Hořlavé kapaliny neskladovat ve sklepích, suterénech, ostatních společných prostorách a na únikových cestách a pod schodišti. Při manipulaci s hořlavými kapalinami přísně dbát pokynů výrobce, zajistit řádné větrání a odstranit všechny možné zdroje zapálení.
9)       Neskladovat pohonné hmoty a láhve s propan-butanem v obytných budovách.
10)    Není dovoleno garážovat jednostopá motorová vozidla ve společných prostorách.
11)    Neparkovat motorová vozidla na označených požárních nástupních plochách, v průjezdech a nad podzemními hydranty.
12)    Zjištěné požární závady neprodleně hlásit orgánům SVJ nebo správci.
 
Čl. 4.
Každý, kdo zpozoruje požár je povinen
 
a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
b) uhasit požár, jestliže je to možné nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
c) ohlásit /nebo zabezpečit ohlášení/ na městskou ohlašovnu požáru, tel. č. 150 a uvést:
-          Kde hoří.
-          Co hoří.
-          Kdo volá.
-          Odkud volá - tel. č.
-          Zraněné osoby

-          Položit sluchátko, vyčkat zpětný dotaz u telefonu.

Čl. 5.
Důležitá telefonní čísla pro případ ohlášení požáru
 
SOS .....................................................................112
Hasiči ..................................................................150
Policie..................................................................158
Městská policie .................................................156
Záchranná služba ..............................................155
Elektrický proud poruchy ................................840 850 860
Plyn poruchy .....................................................1239
Voda poruchy ....................................................v pracovní době - 519510964
                                                                              po pracovní době - 519340103
 
 
Čl. 6.
Závěrečná ustanovení
 
1.     Požárním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.
2.     Porušení tohoto Požárního řádu může být ve smyslu zákona posuzováno jako přestupek.
3.     Požární řád nabývá účinnosti dnem 20. března 2009
 
 
 
Výbor společenství
Marek Žofka
Zdeněk Kofler
JUDr. Josef Havlíček